เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้…แก้ได้ใน ๔ เดือน

      วันนี้ได้เข้าไปท่องอินเตอร์เน็ต เจอบทความหนึ่งน่สนใจมาก เป็นการนำเสนอวิธีแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ….แก้ได้ใน ๔ เดือน ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเพื่อนครู ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่สนใจทางการศึกษา จึงขอนำเอาบทความดังกล่าวมาเผยแพร่ ครับ และขอขอบคุณเจ้าของบทความเป็นอย่างสูงครับ

อีกครั้งหนึ่งที่นำเรืองแก้ปัญหา “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” กลับมาบอกกล่าวและเพิ่มเติมสาระสำคัญของแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน การสอนของครู เครื่องมือที่ใช้ในการสอน และวิธีสอนแบบ “บันไดทักษะ ๔ ขั้น” เรื่องนี้ไม่เกินกำลังความรู้ความสามารถของครูและผู้บริหารโรงเรียนอย่างแน่ นอน ถ้าหากจะทำตามแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 2 ความเห็น

ตัวอย่างการเขียน Best Pracetice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อผลงาน            การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีทุ่งสง  ปีการศึกษา  2554  ด้วยกิจกรรมสอนเสริม  เติมเก่ง
ชื่อผู้นำเสนอ       นางจิราพร   รัตนบุรี
ชื่อหน่วยงาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสตรีทุ่งสง 

1. ความเป็นมา
ตามที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง  ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาการบริหารและจัดการสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา  มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  เพื่อเป็นการนำนโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  โรงเรียนสตรีทุ่งสงจึงได้ดำเนินงานตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Best Pracetice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ใส่ความเห็น

ความหมายที่หลากหลายของคำว่า “Best Practices”

178ภาษาเป็นสิ่งที่ “ดิ้นได้” มีความหมายที่ “แปรเปลี่ยน” ไปตามยุคสมัยหรือบริบทที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คำว่า “ติดใจ” ถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็จะนึกถึงอาการพึงพอใจ ติดอกติดใจ อยากจะทำซ้ำใหม่ อะไรทำนองนั้น แต่พอมาถึงปัจจุบัน คำว่า “ติดใจ” อาจให้ความหมายไปในทำนองที่ว่า เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป ต้องเคลียร์ให้ได้ก่อน เป็นต้น . . . อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Upgrade ศึกษานิเทศก์

1366558040สวัสดีครับพี่น้องในแวดวงการจัดการศึกษาและผู้สนใจทางการศึกษาทุกท่าน วันนี้นับเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ศึกษานิเทศก์ได้ Upgrade ตัวเองในการพัฒนาเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา โดยวิธีใช้ Block ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งในยุค IT ครับ  ในอนาคตคงต้องติดตามกันทางว็บบล๊อกนะครับ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น